Znovuotevření ZŠ

INFORMACE O OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE A JEJÍCH PODMÍNKÁCH

Prosím věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená
krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále
jen "rouška"). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Před školou budou značkami na chodníku vyznačeny body, které určují rozestup 2
metry, žáci jsou povinni tyto body využívat a respektovat. Žáky před školou
vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který minimalizuje shromažďování osob
před školou, změří dětem teplotu, poskytne dezinfekci rukou a po jednom odchází
do šatny a následně do své třídy. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze
žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

V budově školy

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky/štíty. Každý žák
bude mít s sebou na den 2 roušky (na dopolední blok a na odpolední blok) a
sáček na uložení roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická
pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného
zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze
skupiny. Žáci po dobu pobytu ve škole opouštějí třídu pouze v těchto
případech: cesta na WC, cesta na pobyt venku, cesta do/z šatny (ráno a
odpoledne). Po celou dobu je vše organizováno tak, aby se minimalizovala
možnost potkání žáků z druhé třídy.

Ve třídě

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit
roušku/štít, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud
dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i
ve třídě.

Výuka bude probíhat ve dvou blocích. Dopolední od 8.00 do 12.00 - bude upraven
rozvrh, budou vyučovány předměty MA, ČJ, PRV (PŘ) VL, AJ, případně VV a PČ dle
uvážení učitelky. Nebude probíhat výuka TV. Odpolední blok (zájmový)- od
12.30-15.00

Výuka bude probíhat co nejvíce na školní zahradě.

Ranní družina je zrušena. Provoz školy ukončen v 15.00. Zájmové kroužky budou do
konce roku zrušeny, úplata bude vrácena. Zrušen je plavecký výcvik, bližší
informace dostaneme do konce školního roku. Jsou zrušeny veškeré kulturní akce.
K příměstskému táboru ještě obdržíte informace, pokud se nezmění podmínky,
bude také zrušen.

Hodnocení žáků a vysvědčení

Hodnocení žáků bude prvních 14 dnů probíhat především motivačními známkami a slovně,
potom přejdeme ke klasickému známkování. Zpočátku se budeme věnovat opakování
učiva, na které navážeme novou látkou. Dle pokynů MŠMT, které máme již
k dispozici, budou známky na vysvědčení tvořeny především na základě
známek, které žáci získali během února a března s přihlédnutím k aktivitě
při distanční výuce. Distanční výuka pro žáky, kteří se z různých důvodů
nebudou účastnit prezenční výuky, bude dále pokračovat, bude ale přesunuta do
odpoledních hodin. Nadále bude vedena především třídní učitelkou a stejným
způsobem jako doposud.

Stravování

12.00-12.30 Zákonný zástupce zajistí přihlášení žáka ke
školnímu stravování u pí. Chalupové nebo v přiloženém dokumentu o
docházce. Podmínkou účasti na odpoledním bloku je přihlášení žáka ke školnímu
stravování.

Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Rouška se odkládá
pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. Před vstupem
do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.

Předávání, vyzvedávání a omlouvání žáka

Předávání a vyzvedávání probíhá před budovou školy po skončení jednotlivých bloků. Žáci
mohou odcházet také postupně sami po ukončení výuky a zájmového bloku, prosím o
vyplnění docházky v příloze emailu. Omlouvání nepřítomnosti probíhá
telefonicky a v žákovské knížce žáka.

Přihlášení žáka a čestné prohlášení

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1.
stupně do 18. 5. 2020 písemnou formou skolazdar@outlook.cz nebo telefonicky 604754848. V případě, že své dítě do daného termínu nepřihlásíte, nebude s ním déle počítáno
v následujících vzdělávacích aktivitách. Zákonný zástupce je povinen se seznámit s rizikovými faktory a podepsat čestné prohlášení, které je v příloze. Bez tohoto podepsaného dokumentu, který předá zákonný zástupce před prvním vstupem do školy, nebude žákovi umožněna
osobní účast ve škole (mohou donést žáci 25.5. ráno do školy). Čestné prohlášení bude zveřejněno na webových stránkách školy a vytištěný formulář k dispozici u ředitelky školy.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8)
uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním
žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Kdy žák do školy nesmí!

Žák do školy nesmí, pokud jeví známky jakéhokoliv respiračního onemocnění (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest). Žádáme Vás však o sledování zdravotního stavu Vašich dětí, lze
velmi dobře vypozorovat, že dětem není dobře již před nástupem těchto příznaků.
V případě, že žák dorazí do školy s některým z těchto příznaků, bude ihned izolován a po telefonické domluvě s rodiči ho vrátíme zpět domů.

Pravidla pro provádění úklidu

V každé třídě, na WC a v jídelně budou umístěny u umyvadel desinfekční mýdla. Ve
třídách se bude minimálně 1x za hodinu větrat a to po dobu min. 5 minut. Žáci
budou poučeni o způsobu mytí rukou, nakládání s rouškou/ústenkou, povinných 2 m rozestupech a dalším žádoucím chování. Bude probíhat důkladné čištění povrchů a časté mytí problémových míst (kliky dveří, vypínače... -několikrát denně, lavice, židle... - denně).

V případě, že nechcete dávat dětem dvě roušky, nabízím možnost štítů, které jsme sehnali
ze Střední školy kybernetiky zdarma.

Děkuji za spolupráci  Mgr.Hedvika Hloupá, ředitelka školy

6.5.2020