Znovuotevření MŠ

INFORMACE O OBNOVENÍ PROVOZU MŠ A NAŠICH OPATŘENÍCH

Prosím věnujte těmto informacím zvýšenou pozornost.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na doprovod vztahují obecná pravidla chování
stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými
prostředky (dále jen "rouška"). Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými
nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu dítěte/členů
společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před školou

Na přístupovém chodníku do MŠ budou rodiče se svým dítětem dodržovat rozstupy 2 metry od ostatních. U vchodu školy bude stát vždy jedno dítě s doprovázející osobou. Budova školy bude zamknuta. Po zazvonění bude umožněn vstup dítěti a doprovázející osobě do první příchozí
šatny. Po vstupu bude dítěti změřena teplota a poskytnuta dezinfekce rukou i doprovázející osobě. Bude zkontrolován celkový zdravotní stav, s respiračními problémy (rýma,kašel) dítě přijato nebude. Trpí-li dítě alergickou rýmou, musí mít potvrzení od lékaře. Po filtru odchází dítě s pedagogickým pracovníkem do šatny dětí, doprovázející osoba odchází z mateřské školy.

V prostorách mateřské školy

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Bude probíhat běžný denní režim se zvýšenými hygienickými opatřeními. Činnosti a aktivity
s dětmi budou směřované na školní zahradu.

Odchod dětí z mateřské školy

Pedagogický pracovník připraví dítě k odchodu z MŠ podle Vámi určeného času,
který zapíšete do tabulky. Vyplněnou tabulku pošlete do 18. 5. 2020. Po zazvonění bude oblečené dítě předáno zákonnému zástupci. Provoz mateřské školy je od 6:30 do 15:30 hodin. Do konce školního roku se ruší veškeré akce a zájmové kroužky pro předškoláky - úplata bude vrácena.

Stravování

Svačina bude od 8:30 do 9:00. Oběd od 11:15 do 12:00. Při jídle budou využívány prostory třídy
a jídelny i zahrada, za příznivého počasí, pro dodržení hygienických pravidel.
Odpolední svačina bude v obvyklém čase 14:00 až 14:30.

Omlouvání dětí

Omlouvání nepřítomnosti probíhá telefonicky, omluvné listy pro předškoláky budou uloženy
v první vstupní šatně.

Přihlášení žáka a čestné prohlášení

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020 písemnou
formou mszdarnadorlici@seznam.cz nebo telefonicky 731 272 837 ve středu a v pátek od 8:00 do 12:00 v době uzavření školy. V případě, že své dítě do daného termínu nepřihlásíte, nebude s ním déle počítáno v následujících vzdělávacích aktivitách. Zákonný zástupce je povinen se
seznámit s rizikovými faktory a podepsat čestné prohlášení, které je v příloze. Bez tohoto podepsaného dokumentu, který předá zákonný zástupce před prvním vstupem do školy, nebude dítěti umožněna osobní účast ve škole (můžete předat 25.5. při příchodu s dítětem). Čestné prohlášení bude zveřejněno na webových stránkách školy a vytištěný formulář k dispozici u učitelek v MŠ ve středu a v pátek od 8:00 do 12:00 v době uzavření. Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do
rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Kdy dítě do školy nesmí

Dítě do školy nesmí, pokud jeví známky jakéhokoliv respiračního onemocnění (zvýšená
tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Žádáme Vás však o sledování zdravotního stavu Vašich dětí, lze velmi dobře vypozorovat, že dětem není dobře již před nástupem těchto příznaků. V případě, že se tyto příznaky projeví u dítěte během dne, bude ihned izolováno a po telefonické domluvě s rodiči ihned odchází
s nimi domů.

Pravidla pro provádění úklidu

Ve třídě, v umývárně a v jídelně budou umístěny u umyvadel desinfekční mýdla.
Ve třídě se bude minimálně 1x za hodinu větrat a to po dobu min. 5 minut. Děti budou
poučeny o způsobu mytí rukou, a dalším žádoucím chování. Bude probíhat důkladné
čištění povrchů a časté mytí problémových míst (kliky dveří, vypínače... -několikrát denně, stolečky, židle... -denně).

Úplata za měsíc duben bude prominuta a vrácena v červencovém vyúčtování. Za měsíc květen bude úplata snížena na 200,-Kč.

Děkuji za spolupráci            Mgr.Hedvika Hloupá, ředitelka        Dagmar Plíhalová, vedoucí učitelka