zápis do 1.ročníku

Informace k zápisu 2021/2022

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY na školní rok 2021/2022

TERMÍN ZÁPISU

12. - 16. dubna 2021 (distanční forma)

Přihlášku k zápisu bude možné zasílat elektronicky e-mailem nebo v tištěné podobě do poštovní schránky školy. Pořadí přihlášek není rozhodující. Po přijetí přihlášky bude zákonnému zástupci potvrzeno přijetí přihlášky a přiděleno registrační číslo.

K zápisu se dostaví děti narozené v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále ty děti, které měly v letošním školním roce odklad školní docházky. Žáci do 1. ročníku budou přijímáni na základě žádosti zákonného zástupce a podle kritérií pro přijetí žáků.

Základní škola po ukončení termínu pro přijetí žádostí provede ve spolupráci se zřizovatelem kontrolu osobních údajů a všech náležitostí potřebných k vydání rozhodnutí o přijetí do ZŠ. V případě, že se ukáže, že údaje uvedené v žádosti o přijetí do ZŠ, jsou neúplné nebo nepravdivé, bude ve smyslu právního řádu přerušeno přijímací řízení a žadatelé budou vyzváni k doplnění či ověření jimi uváděných skutečností, nejpozději pak do 30. 4. 2021 (správní řízení ve věcech odkladů musí být ukončeno do 30. 4., toto datum zahrnuje i 15-ti denní odvolací lhůtu).

V případě změny epidemické situace a možnosti uskutečnit zápis prezenční formou, vás budeme o této skutečnosti včas informovat.

                                                                              Mgr. Hedvika Hloupá, ředitelka ZŠ a MŠ