zápis do 1.ročníku

Informace k zápisu 2020/2021

Plnění povinné školní docházky dítěte začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo předčasný nástup. Vše se řídí § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění. Zápis je pro ročníky 2013 a 2014 (do 31. 8. 2020 musí dítě dovršit šesti let).

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí. Budeme rádi, když dáte důvěru právě naší škole. Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné
cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Ukázkové hodiny pro předškoláky v ZŠ- 7.4.a 14.4. od 8.00-8.45

Zápis proběhne na naší škole ve čtvrtek 16. dubna 2020  od 15.00 do 17.00 hodin.

K zapsání do první třídy je třeba:

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • doporučující posouzení příslušného školského
    poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (v případě
    žádosti o odklad školní docházky do 30.4.2020)

V případě zastupování rodičů je třeba předložit ověřenou plnou moc k zastupování.

Potřebné tiskopisy se vyplňují přímo na místě, případně si je můžete stáhnout z webu školy (tiskopisy a formuláře) a přinést vyplněné předem. Oznámení rozhodnutí o přijetí žáka do 1. ročníku zveřejní ředitelka školy do 30 dnů ode dne konání zápisu pod přiděleným registračním číslem (obdržíte u zápisu) na veřejně přístupném místě ve škole a na webu školy. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené, písemné rozhodnutí o přijetí se již zákonnému zástupci nezasílá ani nepředává. Písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte k vzdělávání je zákonnému zástupci vždy předáno buď osobně, nebo je zasláno doporučeným dopisem do vlastních rukou.