Základní škola


Základní škola a mateřská škola Žďár nad Orlicí nabízí vzdělávání pro žáky prvního stupně, aktuálně ve dvou třídách.

Ačkoliv navazujeme na dlouholetou tradici vzdělávání v naší obci, průběžně sledujeme aktuální trendy ve výuce a využíváme je i v hodinách.

Co můžeme budoucím zájemcům o docházku do naší školy nabídnout?

Vaše dítě získá vědomosti odpovídající rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání (úroveň znalostí požadovaná MŠMT). Vzděláváno bude v malém kolektivu dětí, kde je dostatek prostoru pro práci s individuálními potřebami jednotlivých žáků.

Pyšníme se též bronzovým certifikátem Skutečně zdravé školy - v naší školní jídelně se stravujeme zdravě.

V případě, kdy je pro rodiče problematické vyzvedávat děti ihned po vyučování, nabízíme školní družinu a dohlídávání dětí. Nabízíme pestrou škálu kroužků, které probíhají přímo ve škole a díky nimž je efektivně naplněn volný čas Vašich dětí. Pro děti navštěvující naši ZŠ pořádáme na začátku července příměstský tábor.

Pro propojení naučených vědomostí a praktických zkušeností organizujeme během školního roku řadu akcí, které mají přesah i do života v obci - pořádáme Farmářské trhy, Vánoční jarmark, karneval apod. na nějž jsou zvaní jak rodiče, tak i široká veřejnost. Žáci kooperují na přípravě těchto akcí a sami se jich účastní.

Od školního roku 2019/2020 je ve škole pro žáky i rodiče k dispozici školní psycholožka, která pracuje s dětmi jak individuálně, tak i v rámci celé třídy. Nabízí též pravidelně pro naše žáky canisterapii se speciálně vycvičenými psy.

V novém školním roce bude v rámci projektu upravena školní zahrada, kde bude při přízni počasí výuka částečně též realizována.

Co se u nás Vaše dítě naučí mimo běžně požadované látky?

Toleranci vůči druhým a zároveň spolupráci. Často proto využíváme k výuce didaktických úkolů, do nichž se zapojují děti společně, učí se i jeden od druhého a zároveň podporují vzájemnou komunikaci a spolupráci. Jsou vedeni k vzájemné toleranci. Ve výuce využíváme řady moderních metod, které kladou důraz jak na obsah učeného, tak i na formu, jakou se žáci látku učí. Díky využívání jak moderních technologií (PC, tablet, interaktivní tabule), tak didaktických her apod. nerozvíjejí jen své vědomosti, ale také schopnosti nutné pro běžný život.


Doprava: Pro dojíždějící žáky je bezproblémová autobusová i vlaková dostupnost.