Základní škola


Základní škola a mateřská škola Žďár nad Orlicí

nabízí vzdělávání pro žáky prvního stupně, aktuálně ve dvou třídách. Ačkoliv navazujeme na dlouholetou tradici vzdělávání v naší obci, průběžně sledujeme aktuální trendy ve výuce a využíváme je i v hodinách.

Co můžeme budoucím zájemcům o docházku do naší školy nabídnout?

 • Vaše dítě získá vědomosti odpovídající rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání (úroveň znalostí požadovaná MŠMT).
 • Vzděláváno bude v malém kolektivu dětí, kde je dostatek prostoru pro práci s individuálními potřebami jednotlivých žáků.

 • Pyšníme se též bronzovým certifikátem Skutečně zdravé školy- v naší školní jídelně se stravujeme zdravě.

 • V případě, kdy je pro rodiče problematické vyzvedávat děti ihned po vyučování, nabízíme školní družinu a dohlídávání dětí do 16.30 hod.

 • Nabízíme pestrou škálu kroužků, které probíhají přímo ve škole a díky nimž je efektivně  naplněn volný čas Vašich dětí.

 • Pro děti navštěvující naši ZŠ pořádáme na začátku července příměstský tábor.

 • Pro propojení naučených vědomostí a praktických zkušeností organizujeme během školního roku řadu akcí, které mají přesah i do života v obci- pořádáme Školní farmářský trh, Vánoční besídku s jarmarkem, Masopustní průvod obcí, Zahradní slavnost apod. na které jsou zváni jak rodiče, tak i široká veřejnost. Žáci kooperují na přípravě těchto akcích a sami se jich aktivně účastní.

 • Od školního roku 2019/2020 je pro žáky i rodiče k dispozici školní psycholožka, která pracuje s dětmi jak individuálně, tak i v rámci celé třídy. Nabízí též pravidelně pro naše žáky canisterapii se speciálně vycvičenými psy.

 • V novém školním roce bude v rámci projektu upravena školní zahrada na přírodní zahradu, kde bude výuka také realizována.

Co se u nás Vaše dítě naučí mimo běžné požadované látky?

 • Toleranci vůči druhým a zároveň spolupráci. Často proto využíváme k výuce  didaktických úkolů, do nichž se zapojují děti společně, učí se jeden od druhého a zároveň podporují vzájemnou komunikaci a spolupráci. Jsou vedeni k vzájemné toleranci.
 • Ve výuce využíváme řady moderních metod, které kladou důraz jak na obsah učeného, tak i na formu, jakou se žáci látku učí. Díky využívání jak moderních technologií (PC, tablet, interaktivní tabule), tak didaktických her apod. nerozvíjejí jen své vědomosti, ale také schopnosti nutné pro běžný život.

Doprava: Pro dojíždějící žáky je bezproblémová autobusová i vlaková dostupnost.