Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I  realizace- 2017-2019

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu dle MS2014+: Vzděláváme se spolu

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005811

Výše dotace: Dotace může být poskytnuta až do výše 448 596,00 Kč.

I/1.1

Školní asistent - personální podpora MŠ

II/3.2

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

II/3.3

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

II/4.1

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extra kurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Šablony 2- realizace 2019-2021

Šablony 3- realizace 2021

 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020063

Název projektu: " Vzděláváme se spolu 3 "

Personální podpora v ZŠ a MŠ- školní psycholog

Podpora společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí- projektové dny ve škole